نویسنده = ���������� ������ ��������
برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران

دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، اسفند 1397، صفحه 109-130

علی اصغر سالم؛ حبیب مروت


محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 87-116

جواد طاهرپور؛ علی اصغر سالم؛ سارا امیری