نویسنده = �������������� ��������
بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی