نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 109-130

علی اصغر سالم؛ حبیب مروت