نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری