نویسنده = �������������������� ��������������������
تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 53-79

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ حسن محمدپور