نمایه نویسندگان

ا

 • ارباب، حمید رضا بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]

پ

 • پرتوی، بامداد اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]

ت

 • تقوی فرد، محمد تقی شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]

ج

 • جهانگرد، اسفندیار شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]

ح

 • حسینی، سید مهدی تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]

خ

 • خدیور، آمنه شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]
 • خلیلی، فرزانه اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]

د

 • دادرس مقدم، امیر تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]

ش

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]
 • شاه آبادی، ابوالفضل ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 3-24]
 • شاهسوندی، هانیه اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]
 • شهیکی تاش، محمد نبی بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-58]

ص

ع

 • علیزاده، صدیقه بررسی اثر نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری دارایی با استفاده از مدل اپستین- زین در بازار سهام ایران [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 27-58]

ک

 • کردبچه، حمید اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی [دوره 15، شماره 3، 1399، صفحه 100-120]

م

 • محسنی، نیره سادات بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • محمدی، تیمور بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 61-92]
 • مطهری مقدم، محبوبه تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 95-115]
 • مهرکام، ملیکا شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 121-149]

ه

 • هژبر کیانی، کامبیز اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]

ی

 • یاوری، بتول اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی [دوره 15، شماره 1، 1399، صفحه 153-178]