نمایه نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]
 • آقازاده اجیرلو، مهدی بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • آماده، حمید مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]

ا

 • ابونوری، اسمعیل کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • احراری، مهدی مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]
 • احمدی‌منش، آزاده تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 97-123]
 • اسماعیل‌پور مقدم، هادی بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • اکبری فرد، حسین ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 141-166]
 • التجائی، ابراهیم تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • امیری، سارا محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]

ب

 • باقری پرمهر، شعله بررسی نقش آموزش در تعامل میان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی ایران در قالب مدل خودرگرسیون‌‌ برداری هم‌انباشتة ساختاری (SCVAR) [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 1-26]
 • بکی حسکویی، مرتضی کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • بهکیش، محمدمهدی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • بهمردی کلانتری، رستم طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]
 • بیات، ندا پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از نقشه‌های خودسازمان‌ده بازگشتی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 55-84]

پ

 • پوررستمی، ناهید درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ـ ستاندة بین‌المللی آسیایی [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 1-27]

ت

 • تاری، فتح‌اله بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]
 • توفیق، علی اصغر طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]

ج

 • جلیلی کامجو، سیدپرویز ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 73-95]
 • جهانگرد، اسفندیار تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]

ح

 • حسن‌پور کارسالاری، یوسف تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 167-187]

خ

 • خوشکلام خسروشاهی، موسی تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 85-108]

د

 • دهباشی، وحید بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 57-72]

ر

 • راسخی، سعید عوامل تعیین‌کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه‌ای ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 45-66]
 • رضایی، علی پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 131-158]
 • رضوانی، مهران آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]

ز

 • زارع، محمدحسن کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]

س

 • سالم، علی اصغر محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]
 • سالم، علی اصغر برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 109-130]
 • سرخوش سرا، علی تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]
 • سعادت، رحمان کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 29-51]
 • سعیدی، سید ناصر مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • سیدنورانی، سیدمحمدرضا تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 53-79]

ش

 • شافعی، رضا آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 67-85]
 • شاکری، عباس بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 81-106]
 • شاه حسینی، سمیه پیش‌بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA هم‌راه با عامل‌های مداخله‌ای و مقایسۀ آن با مدل گام تصادفی [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 131-158]
 • شفیعا، محمد علی طراحی مدلی برای قیمت‌گذاری فناوری بیوگاز در ایران با رویکرد پویایی سیستم [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 29-53]

ص

 • صالحیان بهروز، محمد تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 159-179]
 • صیادی، محمد تأثیر مصرف انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و هزینه‌های تحقیق و توسعه در تولید صنایع کارخانه‌ای در ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 85-108]

ط

 • طاهرپور، جواد محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 87-116]

ع

 • عباس زاده، بهروز تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • عچرش کریمی، منا مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • عرفانی، علیرضا تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 159-179]
 • علینقی، نازیلا تحلیل علّیت میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وری نیروی کار [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 21-44]

ف

 • فتح آبادی، مهدی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]
 • فتحی، یحیی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • فرهمند، محمد تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 81-106]

ق

 • قاسمی ورنامخواستی، جعفر مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]
 • قدسی‌ماب، محمدعلی مطالعة تاب‌آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده‌های هوا [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 27-56]

ک

 • کوهبر، محمدامین مقایسة تأثیر ذخایر نفت امریکا در قیمت تک‌محمولة نفت اوپک با ذخیره‌سازی‌های دیگر کشورهای عضو OECD [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 125-145]

گ

 • گل‌خندان، ابوالقاسم تأثیر بازبودن تجاری در شاخص‌های سلامت در کشورهای عضو OIC [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 97-123]

ل

 • لشکری‌زاده، مریم تأثیر دوران رونق و رکود اقتصادی در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در محیط‌ زیست ره‌یافت مدل‌های مارکوف ـ سوئیچینگ [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 143-166]

م

 • مؤمنی، فرشید نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 147-159]
 • محتشمی، تکتم نقش استانداردهای ایزو 9000 در مبادلات تجاری ایران با شرکای عمدة تجاری [دوره 13، شماره 3، 1397، صفحه 147-159]
 • محمدپور، حسن تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 53-79]
 • مروت، حبیب برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 109-130]

ن

 • نجاتی، مهدی ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 141-166]
 • نوروزی، بیتا تأثیر توانمندی‌های مولد در پیچیدگی صادرات غیرنفتی مطالعة موردی کشورهای درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 167-187]

و

 • ولی زاده، علیرضا اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب [دوره 13، شماره 1، 1397، صفحه 117-139]

ی

 • یوسفی، محمدقلی بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) [دوره 13، شماره 2، 1397، صفحه 107-142]
 • یونس‌پور، ساناز تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادسازی تجاری در کیفیت محیط ‌زیست و استفاده از انرژی‌های پاک: مطالعۀ کشورهای منتخب درحال‌توسعه [دوره 13، شماره 4، 1397، صفحه 1-27]