نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

حداکثر شدن رضایت افراد و رفاه جامعه همواره یکی از اهداف جوامع بشری بوده است. شادی یکی از معیارهای شناسایی سطح رضایت افراد در جامعه است. دلایل مختلفی مانند شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌توانند شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهند. از این میان، نابرابری در توزیع درآمد و احساس محرومیت نقش مهمی در تعیین احساس رضایت و شادکامی افراد ایفا می­کند. همچنین، نوع ادراک و قضاوت افراد در رابطه با شرایط اقتصادی و اجتماعی­شان در جامعه و پیش‌بینی‌شان در برابر یک‌دیگر و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند نقش مهمی در میزان آستانه قابل تحمل نابرابری دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر آستانه‌ای نابرابری درآمدی بر شادی در چارچوب پارادوکس استرلین است. برای این منظور از داده‌های 32 کشور در حال توسعه طی سال‌های 2016-2005 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده­های تابلویی آستانه­ای پویا نشان داده است که در رژیم نابرابری پایین یعنی تا زمانی که ضریب جینی کمتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیری مثبت و معنی دار بر شادی در کشورهای در حال توسعه داشته است. اما در رژیم نابرابری بالا یعنی زمانیکه ضریب جینی بزرگتر از 358/0 باشد، افزایش درآمد سرانه تاثیر معنی­داری بر شادی نداشته است. بنابراین نتایج حاصل شده موید پارادوکس استرلین است و دلالت وجود پارادوکس استرلین را تشدید نابرابری توزیع درآمد می­داند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income Inequality and the Implications of the Easterlin Paradox

نویسندگان [English]

  • Haniyeh Sedaghat Kalmarzi 1
  • a a 2
1 a
2 a
چکیده [English]

Maximizing the satisfaction of individuals and the welfare of society has always been one of the goals of human societies. Happiness is one of the criteria for identifying the level of satisfaction of people in society. Various factors, such as economic and social conditions, can affect people's happiness. Among these, inequality in income distribution and the feeling of deprivation play an important role in determining people's sense of satisfaction and happiness. Also, the type of perception and judgment of individuals about their economic and social conditions in society and their predictions about each other and the society in which they live plays an important role in the tolerable threshold of inequality. The purpose of this study is to investigate the effect of income inequality thresholds on happiness in the context of the Easterlin paradox. For this purpose, data from 32 developing countries during the years 2005-2016 have been used. The results of estimating the threshold dynamic panel model show that in the low inequality regime,  when the Gini coefficient is less than 0.358, the increase in per capita income has a significant positive effect on happiness in developing countries. But in the high inequality regime, when the Gini coefficient is greater than 0.358, the increase in per capita income has not had a significant effect on happiness. Therefore, the results confirm the Easterlin paradox and indicate the existence of the Easterlin paradox is because of the high income inequality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • Easterlin Paradox
  • Dynamic Threshold Panel
  • GMM JEL Classification: 131
  • D63
  • Z13