اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشگاه بوعلی سینا

2 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا،

3 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

گسترش نوآوری یکی از مهم‌ترین متغیرهای مؤثر در قدرت ­رقابت­پذیری، رشد و توسعه اقتصادی به شمار می­رود. از­این­روی بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور تحریک فرآیند توسعه واجد اهمیت درخوری است. ازجمله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد نوآوری می­توان به سیاست­های دولت اشاره کرد. این مطالعه در تلاش است با بررسی نقش سیاست­های سمت تقاضای دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال­توسعه بین دوره 2011 تا 2015 میزان اثرگذاری دولت در این فرآیند را مورد ارزیابی قرار دهد. از­این­روی اثرات سیاست­های پولی، مالی، تجاری و ارزی بر رشد نوآوری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج برآوردهای صورت گرفته به روش GMM بیانگر آن است که افزایش نرخ بهره، مخارج دولت و نرخ تعرفه تجاری اثر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری طی دوره مورد بررسی داشته است. همچنین اثر انحراف نرخ ارز از مقدار حقیقی آن منفی و معنی­دار برآورد شده است. ازاین­روی، دولت سیاست­های سمت تقاضا را باید هماهنگ با سیاست­های سمت عرضه اعمال کند و با ایجاد تغییر در قیمت­های نسبی عوامل تولید، تقاضا برای نوآوری داخلی را تشویق کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government Policies Impact on the Innovation Growth in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • وحید امیدی 1
 • a s 2
 • nader Mehregan 3
1 E
2 e
3 p
چکیده [English]

Innovation diffusion is one of the most significant determinants affecting competitiveness, development and economic growth. Thus, investigating factors that affect this variable is important to stimulate the development process. One of the most prominent factors which affect innovation is the government’s policies. In this article, we attempt to look into the importance of governments' demand-side policies in developing countries on innovation growth over the period 2011-2015. Therefore, monetary, fiscal, commercial and currency policy effects on innovation growth are investigated. The outcomes of the GMM model show that the increase in interest rate, government spending, and tariff rate have a positive and statistically significant effect on innovation, while the impact of the under-valued exchange rate is negative and statistically significant. Hence, demand-side policies should be coordinated with supply-side policies to boost demand for domestic innovation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Interest Rate
 • Exchange Rate deviation
 • Tariff Rate
 • Government Expenditure. JEL Classification: E43
 • E62
 • O24
 • O31
 • O38