پوشش و پناهگاه امن طلا در مقابل سهام و تورم در ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک دارایی طلا در برابر تورم و سهام است. برای این منظور، از روش STR-GARCH و از داده‌های ماهانه در بازه فروردین سال 1374 تا شهریور سال 1397 بهره گرفته شده است. استفاده از روش  STR-GARCHنسبت به سایر روش‌ها دارای این مزیت است که به صورت همزمان می‌توان هر دو فرضیه پناهگاه امن و پوشش ریسک بودن بازار طلا را مورد آزمون قرار داد. همچنین در این روش، به جای اینکه به صورت برونزا دوره‌های بحرانی بازار به مدل تحمیل شود مدل به صورت درونزا، خود دوره‌های بحرانی بازار سهام و تورم را تشخیص داده و امکان آزمون دقیق‌تر فرضیه‌های تحقیق را فراهم می‌کند. نتایج حاصل از مدل نشان می­دهد در دوره مورد مطالعه، به طور کلی، بازار طلا پوشش ریسک قوی برای بازار سهام بوده اما پناهگاه امن قوی برای آن به شمار نمی‌آید. همچنین طلا در مقابل تورم یک پناهگاه امن بوده اما پوشش ریسک قوی برای آن نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

d

نویسنده [English]

  • Hedayat Hosseinzadeh
dept. Economics, Payamnoor uiversity
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a