بررسی عملکرد رژیم‌های ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار دانشکده اقنصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ادغام مالی بین­ المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک­ های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه می­شود. پیوستن به این جریان از کانال­ های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه می­شود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی­ های قیمتی، کانالی برای شبیه­سازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی­ های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک­ مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج نشان می­دهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of currency regimes in production and inflation fluctuations under international financial integration conditions for Iran: using a DSGE Model

نویسندگان [English]

  • pegah pasha zanous 1
  • Javid Bahrami 2
  • Hossein Tavakkolian 3
  • Taymour Mohammadi 3
1 PhD candidate at allameh tabataba'i university
2 Associate Prof. at Department of Business Economics, allameh tabataba'i university
3 Associate Prof. at Department of Business Economics, Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

International financial integration is a process of reducing financial frictions that lead to formation of free capital flows. Joining the international financial flow influences the volatility of economic variables from different channels and hence, it is important to examine the conditions that key variables are less responsive to shocks despite the capital account transfers. One of the issues that is being considered in this regard is the choice of the currency regime. Hence, in this paper, in assistance with a general dynamic stochastic equilibrium model with price rigidity, at first, a channel was designed to simulate the financial integration scenario in line with the characteristics of the Iranian economy and then the model performance in two modes of floating and managed float exchange rate regime in response to government spending and oil shocks has been investigated. The results show that, in response to government spending shocks, the floating exchange rate will lead to less fluctuations in key variables such as production, consumption, inflation and real exchange rate and in response to the oil shocks, managed float exchange rate will lead to less fluctuations in production, consumption, inflation and real exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Integration
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Fluctuations
  • Exchange Rate Regimes. JEL classification: G15، F32، O24